Статут


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Установчим з’їздом
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ГРОМАДА І ЗАКОН»
Протокол №1 від 07.09.2013 року
Зміни затверджено
II етапом Установчого З’їзду
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ГРОМАДА І ЗАКОН»
Протокол №2 від 06.09.2014 року

С Т А Т У Т
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «Громада і Закон»

м. Київ-2014 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГРОМАДА І ЗАКОН» (далі за текстом – Партія) є політичною партією, що на засадах добровільності об’єднує громадян України, які поділяють мету діяльності Партії, визнають її Статут, підтримують Програму Партії та сприяють її реалізації.
Партія має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.
1.2. Партія здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», а також інших законів України та згідно з цим Статутом і Програмою Партії.
1.3. Діяльність Партії поширюється на всю територію України.
1.4. Партія діє на засадах добровільності, спільності інтересів, рівноправності та взаємоповаги її членів, дотримання внутрішньопартійної дисципліни та демократії, самоврядування, законності і гласності.
1.5. Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має окремий баланс, рахунки, у тому числі валютні, в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Політичною Радою Партії.
1.6. Партія може мати власну партійну символіку, затверджену Політичною Радою Партії, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз. Партійна символіка реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством України.
1.7. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме та нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України, може набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем у судах, а також мати інші права та обов’язки, відповідно до чинного законодавства України.
1.8. Повне найменування Партії українською мовою:
– ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГРОМАДА І ЗАКОН».
1.9. Скорочене найменування Партії українською мовою:
– «ГРОМАДА І ЗАКОН».
1.10. Місцезнаходження центральних статутних органів Партії: м. Київ, вул.. Володимирська, 42, кім. 17.