• Адреса: Володимирська вулиця, 42, Київ, 01034

  • Контакты: +38 (044) 337 5467
    gromada_i_zakon@ukr.net

СТАТУТ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «Громада і Закон»

  • Інформація

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Установчим з’їздом

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ГРОМАДА І ЗАКОН»
Протокол №1 від 07.09.2013 року
Зміни затверджено
II етапом Установчого З’їзду
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ГРОМАДА І ЗАКОН»
Протокол №2 від 06.09.2014 року


СТАТУТ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «Громада і Закон»


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГРОМАДА І ЗАКОН» (далі за текстом – Партія) є політичною партією, що на засадах добровільності об’єднує громадян України, які поділяють мету діяльності Партії, визнають її Статут, підтримують Програму Партії та сприяють її реалізації.
Партія має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.
1.2. Партія здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», а також інших законів України та згідно з цим Статутом і Програмою Партії.
1.3. Діяльність Партії поширюється на всю територію України.
1.4. Партія діє на засадах добровільності, спільності інтересів, рівноправності та взаємоповаги її членів, дотримання внутрішньопартійної дисципліни та демократії, самоврядування, законності і гласності.
1.5. Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має окремий баланс, рахунки, у тому числі валютні, в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Політичною Радою Партії.
1.6. Партія може мати власну партійну символіку, затверджену Політичною Радою Партії, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз. Партійна символіка реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством України.
1.7. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме та нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України, може набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем у судах, а також мати інші права та обов’язки, відповідно до чинного законодавства України.
1.8. Повне найменування Партії українською мовою:
— ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГРОМАДА І ЗАКОН».
1.9. Скорочене найменування Партії українською мовою:
— «ГРОМАДА І ЗАКОН».
1.10. Місцезнаходження центральних статутних органів Партії: м. Київ, вул.. Володимирська, 42, кім. 17.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ.
2.1. Метою діяльності Партії є сприяння формуванню та вираженню політичної волі громадян та участь у розбудові в Україні відкритого громадянського суспільства на засадах свободи, самоврядності, верховенства права, керуючись принципами демократії та створенню умов для економічного піднесення України та зростання могутності держави та добробуту громадян.
2.2. Головними завданнями Партії, у встановленому законодавством порядку є:
— сприяння створенню ефективної, соціально орієнтованої, конкурентоспроможної економіки України;
— забезпечення доступності та якості освіти, стимулювання інтелектуального та інноваційного розвитку України;
— сприяння консолідації суспільства на засадах загальнолюдських цінностей, відстоювання пріоритетності прав і свобод людини та громадянина;
— сприяння утвердженню України як демократичної і правової держави;
— участь у виробленні державної політики, формуванні органів державної влади, органів місцевого самоврядування, представництво в їх складі для реалізації Програми Партії;
— сприяння впровадженню в життя власних альтернативних програм, направлених на розвиток в Україні громадянського суспільства;
— здійснення діяльності, направленої на досягнення громадської та міжнаціональної злагоди в Україні;
— участь у створенні належних альтернативних умов життєдіяльності вітчизняного виробництва;
— сприяння формуванню у населення України громадянської свідомості, заснованої на власному патріотизмі, національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;
— сприяння створенню умов для втілення ідей державного патріотизму як моральної основи діяльності усіх гілок влади та всіх верств населення;
— налагодження тісного співробітництва з вітчизняними та європейськими партіями, програми яких близькі до програми партії;
— забезпечення високого рівня добробуту громадян України;
— утворення моральної та чесної влади;
— розбудова в Україні суспільства громадської солідарності;
— сприяння забезпеченню високих суспільних, соціальних та економічних стандартів життя громадян України;
— удосконалення політичної системи України, реалізації принципів прямої відповідальності влади перед громадянами, розбудови громадянського суспільства, розвиток демократії.
2.3. Для виконання своїх статутних і програмних завдань, Програми, у порядку, встановленому чинним законодавством України має право:
— вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, Законом України «Про політичні партії в Україні», та іншими законами України;
— брати участь у виборах на пост Президента України та виборах народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України. При цьому розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Партії у загальнодержавному окрузі становить не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;
— брати участь у референдумах;
— використовує державні і недержавні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;
— підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними та міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог, встановлених чинним законодавством України;
— ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
— викладати публічно і обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;
— брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;
— вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов’язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку;
— брати участь у суспільно-політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, марші, пікетування тощо) відповідно до чинного законодавства України;
— одержувати, відповідно до чинного законодавства України, від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, яка необхідна для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом і Програмою Партії;
— вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, що випливають із статутних та програмних завдань Партії;
— взаємодіяти з іншими політичними партіями, громадськими, професійними, релігійними, молодіжними, творчими, жіночими, іншими організаціями, спилками та об’єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить законодавству України;
— утворювати депутатські фракції (групи), та інші об’єднання;
— проводити прес-конференції, виступати з політичними заявами;
— виступати учасником цивільно-правових відносин, володіти нерухомим та рухомим майном, коштами, укладати угоди, договори тощо, відповідно до діючого законодавства;
— представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах і організаціях.

3. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРТІЇ.
3.1. Партія може підтримувати зв’язки з політичним партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладати угоди про співробітництво і здійснювати інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним угодам України. Партія не може укладати угоди, які ставлять Партію в підпорядковане або залежне становище щодо будь-якої іншої іноземної організації чи політичної партії.
3.2. Партія може засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних центральних органів.

4. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ.
4.1. Членом Партії може стати лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, поділяє мету діяльності Партії, визнає її Програму та Статут Партії.
4.2. Член Партії не може одночасно бути членом іншої політичної партії.
4.3. Членство в Партії є фіксованим. Обов’язковою умовою фіксації членства в Партії є наявність заяви громадянина України, поданої на ім’я Голови Партії про бажання стати членом Партії. Вихід з Партії відбувається у такому ж порядку як і вступ до неї. Форма заяви про вступ в Партію затверджується Головою Партії.
4.4. Член Партії, після вступу в Партію, отримує партійний квиток, зразок якого затверджує Політична Рада Партії. Партійний квиток підписує Голова Партії. Заява подається на ім’я Голови Партії.
4.5. Порядок обліку членів Партії визначається Політичною Радою Партії.
4.6. Партійний стаж обчислюється з моменту прийняття рішення про прийом у члени Партії.
4.7. Розмір, форма та порядок сплати членських внесків встановлюється Політичною Радою Партії.
4.8. Членство в Партії є несумісним з пропагандою насильства, національної, релігійної або соціальної ворожнечі, звуженням змісту існуючих прав і свобод людини і громадянина з вчинками та діями, що наносять шкоду авторитету Партії.
4.9. Членом Партії не можуть бути:
— судді;
— працівники прокуратури;
— працівники органів внутрішніх справ;
— співробітники Служби безпеки України;
— військовослужбовці;
— працівники органів доходів і зборів;
— персонал Державної кримінально – виконавчої служби України.
На час перебування на зазначених посадах або службі члени Партії зупиняють членство в Партії. Зупинення членства в Партії відбувається шляхом подання до Політичної Ради Партії заяви на ім’я Голови Партії. Кожен член Партії має право в будь-який час зупинити чи припинити своє членство в Партії шляхом подання заяв до Політичної Ради Партії на ім’я Голови Партії. Членство в Партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування члена Партії на будь-яких виборних посадах в Партії.
4.10. Членство в Партії припиняється:
— за вланим бажанням, на підставі подання членом Партії до Політичної Ради Партії особистої письмової заяви на ім’я Голови Партії, з дня подання такої заяви;
— у разі втрати громадянства України;
— у разі визнання компетентним органом особи недієздатною або обмеженою у дієздатності;
— у разі виключення з Партії відповідно до цього Статуту з дати прийняття відповідного рішення;
— у разі вступу до іншої партії.
4.11. Виключення, припинення або зупинення членства особи в Партії, тягне за собою припинення перебування особи на будь – яких виборних посадах в Партії.
4.12. Членство в Партії може бути зупинене за рішенням Політичної Ради Партії.
4.13. Член Партії за порушення Статуту Партії, невиконання партійних рішень, невиконання та порушення програмних положень, невиконання рішень керівних органів Партії та її організацій, завдання своєю діяльністю шкоди репутації Партії, невиконання статутних обов’язків, за дії несумісні з програмними документами та за порушення інших партійних норм і вимог виключається з членів Партії.

4.14. Рішення про виключення з Партії приймаєься Політичною Радою Партії або З’їздом Партії. Політична Рада Партії може виключати з членів Партії кожного члена Партії.
4.15. Член Партії має право:
— брати участь у діяльності Партії;
— обирати та бути обраним до партійних керівних та контрольно-ревізійних органів;
— вносити пропозиції;
— обговорювати питання внутрішньої і зовнішньої політики Партії;
— отримувати політичну підтримку з боку Партії у своїй громадській діяльності;
— вносити партійні внески, вносити благодійні кошти, фінансово та матеріально підтримувати Партію;
— одержувати інформацію з питань партійного життя;
— бути висунутим Партією кандидатом для обрання до представницьких органів влади всіх рівнів та на вищі керівні посади в органах державної влади;
— вільно виходити з Партії.
4.16. Член Партії зобов’язаний:
— виконувати програмні положення Партії та вимоги Статуту Партії;
— дотримуватись інших партійних норм, затверджених З’їздом або Політичною Радою Партії;
— пропагувати і втілювати в життя Програму Партії та працювати над залученням нових членів до лав Партії;
— виконувати розпорядження керівництва Партії;
— не чинити дій, які завдають шкоди Партії та її репутації;
— зміцнювати матеріальну основу Партії, сплачувати вступні та регулярно членські внески, підтримувати її матеріально;
— дотримуватись партійної дисципліни;
— зупинити членство в Партії на період зайняття посад, перебування на яких, згідно із чинним законодавством України, є несумісним з членством у політичній партії;
— брати активну участь у виконанні рішень статутних органів Партії;
— брати активну участь у виборах, сприяти перемозі кандидатів від Партії на виборах до органів державної влади і місцевого самоврядування, вести за них агітацію серед населення;
— брати безпосередню участь у підготовці та проведенні масово-політичних заходів, що проводить Партія;
— приймати активну участь у діяльності Партії.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ.
5.1 Партія самостійно визначає свою організаційну структуру, форми та методи діяльності,
керуючись цим Статутом. Обласні, місцеві організації та первині осередки Партії утворюються і діють згідно з адміністративно-територіальним устроєм України. Їх діяльність поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Підпорядкованість партійних організацій визначається відповідно до підпорядкованості адміністративно-територіальних одиниць, на які вони поширюють свою діяльність.
5.2. Обласними організаціями Партії є: партійна організація Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські організації.
5.3. Місцевими партійними організаціями Партії є: міські, районні, районні в містах партійні організації.
5.4. Обласні та місцеві організації Партії утворюються на установчих конференціях, за рішенням Політичної Ради Партії і набувають статусу партійної організації (структурного утворення Партії) після їх визнання Політичною Радою Партії.
5.5. Обласні та місцеві партійні організації можуть набувати статусу юридичної особи тільки після прийняття відповідного рішення Політичною Радою Партії та реєстрації у встановленому законом порядку.
5.6. Первинні осередки Партії (сільські та селищні) утворюються за рішенням Політичної Ради Партії, без права юридичної особи, шляхом проведення установчих зборів за ініціативою і за присутності не менш 3 (трьох) членів Партії і набувають статусу партійної організації (структурного утворення Партії) після їх визнання Політичною Радою Партії та легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення до відповідного центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, в 10-денний строк з дня їх утворення. Про своє утворення первинні осередки повинні у вказаний строк повідомити також відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
5.7. Місцеві організації, які діють в адміністративно-територіальних одиницях нижчого рівня, входять до складу місцевих і обласних організацій, що діють в адміністративно-територіальних одиницях вищого рівня.
5.8. Кримська республіканська, Київська та Севастопольська міські організації, обласні організації Партії можуть бути ліквідовані (розпущені) за рішенням Політичної Ради Партії.
5.9. Місцеві організації Партії можуть бути ліквідовані (розпущені) за рішенням Політичної Ради Партії.
5.10. Первинні осередки Партії можуть бути ліквідовані (розпущені) за рішенням Політичної Ради Партії.
5.11. Обласні партійні організації:
— організовують виконання програмних документів Партії, рішень її керівних органів та своїх власних;
— координують роботу місцевих організацій та первинних осередків, що входять до їх складу;
— користуються правами юридичної особи у разі набуття відповідного статусу;
— виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем відповідної території, провадять їх в життя;
— організують виборчі компанії Партії на відповідній території;
— беруть в установленому чинним законодавством порядку участь у виборах до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку встановленому відповідними Законами України;
— звітують про свою роботу керівним органам Партії;
— реалізовують заходи з ідеологічної та політичної роботи;
— співпрацюють з місцевими організаціями політичних партій, громадських організацій, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів Партії.
Кримська республіканська , Київська та Севастопольська міські організації Партії прирівнюються до обласних організацій Партії.
5.12. Місцеві партійні організації:
— організовують виконання рішень Партії, вищестоящих статутних органів і своїх власних;
— координують роботу підзвітних партійних організацій і надають їм організаційно-методичну допомогу;
— користуються правами юридичної особи у разі набуття відповідного статусу;
— мають право ініціювати розгляд назрілих проблем своєї роботи й діяльності партії в цілому перед вищестоящими статутними органами Партії;
— звітують про свою роботу вищестоящим статутним органам Партії;
— реалізовують заходи з ідеологічної та політичної роботи;
— беруть активну участь у виборах усіх рівнів;
— співпрацюють з місцевими організаціями політичних партії, громадських організацій, органами державної влади та органами місцевого самоврядування,іншими юридичними і фізичними особами у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів партійних організацій вищого рівня та керівних органів Партії;
— проводять виборчі компанії Партії на відповідній території;
— розробляють стратегію і тактику розв’язання місцевих проблем.
5.13 Первинні осередки:
— здійснюють реалізацію рішень керівних органів Партії та її програмних документів, рішень керівних органів обласних та місцевих організацій Партії;
— беруть участь у виробленні й реалізації політики партійних організацій вищого рівня;
— розробляють стратегію і тактику розв’язання місцевих проблем;
— cпівпрацюють з профспілковими організаціями, місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян;
— в установленному чиним законодавством порядку, беруть участь у вибочому процесі під час виборів органів державної влади та органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
— оприлюднюють позицію Партії, узгоджену з керівними органами партії вищого рівня.
5.14. Керівними органами обласної, місцевої партійної організації та первинного осередку є Конференція та Рада; керівною особою – Голова партійної організації первинного осередку;
функції контрольно-ревізійного органу виконує ревізор.
Керівні органи та Голова обласної, місцевої партійної організацій та первинного осередку діють в межах повноважень, визначених цим Статутом.
5.14.1. Вищим керівним органом обласної, місцевої партійної організації та первинного осередку є Конференція. Конференція обласної, місцевої партійної організації первинного осередку скликається Радою або Головою обласної, місцевої партійної організації не рідше одного разу на п’ять років і є правомочною, коли в її роботі беруть участь не менше ніж 50% від загальної кількості обраних делегатів (або членів відповідної організації, у разі відсутності на території області організації Партії нижчого рівня) чи більшості членів – для первинного осередку.
Позачергова Конференція обласної, місцевої партійної організації первинного осередку може бути скликана за ініціативою Політичної Ради Партії.
5.15. Конференція обласної, місцевої партійної організації, первинного осередку:
— обирає Голову партійної організації осередку та членів Ради партійної організації осередку на термін не більший, ніж на п’ять років;
— обговорює звіт Голови партійної організації\осередку, дає оцінку його роботи;
— обирає ревізора партійної організації на термін не більший, ніж на п’ять років та відкликає його;
— заслуховує та затверджує звіт ревізора партійної організації;
— реалізує право власності на майно та кошти організації осередку затверджує її \ його бюджет;
— Конференція обласної організації відповідно до встановлених норм Політичною Радою Партії обирає делегатів партійних З’їздів;
— Конференція місцевої організації відповідно до встановлених норм Радою обласної
організації обирає делегатів Конференцій обласних організацій Партії;
— за погодженням Політичної Ради Партії, висуває кандидатів у депутати до місцевих рад всіх рівнів і на посаді сільських, селищних, міських голів;
— може відмінити рішення керівних органів та Голови своєї організації \ осередку, а також рішення керівних органів та керівних осіб тих партійних організацій, які входять до її складу.
— реалізовує інші рішення керівних органів Партії.
Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх делегатів (членів відповідної організації \ осередку) Конференції. Процедура голосування визначається Конференцією.
5.16. Рада обласної, місцевої партійної організації, первинного осередку обирається Конференція на термін не більший, ніж п’ять років. До складу Ради входить за посадою Голова організаціі \ осередку.
5.17. Засідання Ради скликаються Головою партійної організації \ осередку. Позачергове засідання Рад обласних та місцевих партійних організацій, а також первинних осередків може бути скликане за рішенням Політичної Ради Партії.
5.18. Рішення Ради можуть прийматися як на її засіданнях, так і шляхом опитувань її членів.
Рішення Ради, прийняте на її засіданні, є правомочним, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на засіданні членів Ради. Рішення , прийняте шляхом опитування, є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу Ради.
5.19. Рада обласної, місцевої партійної організації, первинного осередку:
— здійснює керівництво партійною організацією, несе відповідальність за її \ його діяльність;
— робить заяви від імені партійної організації \ осередку;
— скликає Конференції та визначає норми представництва на Конференціях для тих організацій, які входять до складу даної організації;
— в межах, визначених Конференцією, розпоряджається коштами та майном організації \ осередку, призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;
— може відмінити рішення Голови організації \ осередку, а також рішення керівних органів та керівних осіб тих партійних організацій \ осередків, які входять до складу даної організації;
— звітує перед членами організації \ осередку за свою діяльність;
— виконує рішення керівних органів Партії;
— вирішує інші питання діяльності організації відповідно до статутних завдань.
5.20. У період між Конференціями, засіданнями Ради, діяльністю партійної організації первинного осередку керує її \ його Голова, який обирається Конференцією на термін не більший, ніж п’ять років. Голова входить за посадою до складу Ради партійної організації \ осередку.
5.21. Голова обласної, місцевої партійної організації, первинного осередку:
— без доручення представляє організацію \ осередок в зовнішніх стосунках;
— робить заяви від імені організаціі \ осередку;
— має право підпису фінансових та інших документів;
— скликає та організує засідання Ради партійної організації \ осередку, головує на них;
— здійснює загальне керівництво виконавчими та робочими органами організації \ осередку, приймає на роботу та звільняє з роботи їхніх штатних працівників;
— може делегувати частину своїх повноважень іншому члену Ради партійної організації \ осередку;
— несе відповідальність і звітує перед партійною організацією \ осередком та керівними органами Партії за свою діяльність;
— несе персональну відповідальність за результати виборів усіх рівнів на території діяльності партійної організації;
— виконує рішення керівних органів Партії.
5.22. Ревізор обласної, місцевої організації, як контрольно-ревізійний орган:
— здійснює контроль за дотриманням цього Статуту та програмних документів Партії, чинного
законодавства в діяльності даної обласної, місцевої організації, а також організацій, що входять до складу даної організації (первинних осередків);
— зупиняє дію тих рішень керівних органів (окрім Конференції) та керівних осіб організацій, що входять до складу даної організації, які суперечать Статуту або прийняті з його порушенням;
— розглядає пропозиції, скарги та заяви членів організації \ осередків і приймає рішення щодо них;
— апелює до керівних органів або ревізора партійної організації вищого рівня або до Контрольно-ревізійної комісії Партії;
— здійснює періодичні ревізії статутної діяльності партійної організації та створених нею органів, а також виконання її бюджету;
— здійснює періодичні ревізії статутної діяльності первинних осередків, а також виконання його бюджету.

6. КЕРІВНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ.
6.1. Керівними органами Партії є: З’їзд Партії, Політична Рада Партії. Вищою посадовою особою Партії є: Голова Партії. Керівні органи Партії та вища посадова особа Партії, можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Партії, віднесених до їх компетенції. Функції контрольно-ревізійного органу виконує Контрольно-ревізійна комісія Партії.
6.2. З’їзд Партії.
Вищим керівним органом Партії є З’їзд Партії, а в період між З’їздами — Політична Рада Партії.
6.3. Черговий З’їзд Партії скликається не рідше одного разу на сім календарних років Політичною Радою Партії, яка визначає дату скликання та місце проведення З’їзду, встановлює норму представництва делегатів.
6.4. Делегати З’їзду обираються на Конференціях обласних організацій, відповідно до норм представництва, встановлених Політичною Радою Партії.
6.5. З’їзд є правомочним, якщо для участі в ньому зареєструвалося більше половини обраних делегатів, а до створення відповідно до законодавства обласних організацій Партії – більше половини від загальної кількості членів Партії.
6.6. З’їзд Партії:
— визначає політику Партії, стратегію і тактику її діяльності;
— приймає заяви, звернення та резолюції з питань державного, соціального та суспільного життя України;
— затверджує програму та інші програмні документи Партії, вносить зміни та доповнення до них;
— затверджує Статут Партії, вносить до нього зміни;
— під час виборів народних депутатів України затверджує виборчий список кандидатів від Партії, а також затверджує розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Партії у загальнодержавному окрузі. При цьому розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Партії у загальнодержавному окрузі має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;
— висуває кандидата від Партії на виборах на пост Президента України або приймає рішення про підтримку іншої кандидатури;
— обирає Політичну Раду Партії, Голову Партії, Контрольно-ревізійну комісію Партії терміном на сім років;
— заслуховує звіти та оцінює роботу Голови та Політичної Ради Партії;
— заслуховує та затверджує звіти Контрольно-ревізійної комісії Партії;
— реалізує право власності на майно та кошти Партії. Делегує Політичній Раді Партії повноваження по господарському управлінню коштами та майном Партії;
— розглядає апеляції на рішення керівних органів, організації та первинних осередків, ревізорів партійних організацій та первинних осередків;
— відміняє рішення керівних органів, осіб партії та її організацій, первинних осередків, Контрольно-ревізійної комісії Партії, ревізорів партійних організацій;
— приймає рішення про реорганізацію Партії. В разі прийняття такого рішення, визначає чисельний склад Ліквідаційної комісії та обирає її членів;
— вирішення будь-яких інших питань діяльності Партії.
З’їзд, як вищий орган Партії, може взяти до розгляду будь-яке питання партійного життя і прийняти рішення по ньому.
6.7. Позачерговий З’їзд Партії може бути скликаний за рішенням Голови Партії чи Політичної Ради Партії. Той, хто прийняв рішення про скликання позачергового З’їзду Партії – визначає дату скликання та місце проведення позачергового З’їзду, встановлює норму представництва делегатів від обласних організацій.
6.8. Процедура голосування по персоналіях визначається З’їздом. Усі посадові особи обираються З’їздом на термін не більший, ніж сім років з можливістю пролонгації повноважень та обрання на новий термін.
Рішення про виключення з Партії, про розпуск
Партійних організацій та первинних осередків про внесення змін та доповнень до Статуту і Програми Партії, про припинення діяльності Партії приймаються кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж 2\3 від кількості делегатів (членів Партії), зареєстрованих на З’їзді. Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів (членів Партії), зареєстрованих на З’їзді, крім тих випадків, коли З’їзд визначить іншу процедуру.
6.9. Політична Рада Партії
У період між З’їздами, діяльністю Партії керує її Політична Рада Партії (Політрада). Політична Рада Партії, між З’їздами Партії, є вищим керівним органом Партії. До складу Політичної Ради Партії входить за посадою Голова Партії. До складу Політичної Ради Партії також входять її члени, безпосередньо обрані З’їздом терміном на сім років. Головою Політичної Ради Партії є Голова Партії.
6.10. Засідання Політичної Ради Партії проводяться не рідше одного разу на три місяці і є правомочним, якщо на них присутні більше половини членів Політичної Ради Партії. Засідання Політичної Ради Партії скликається Головою Партії, а у разі його відсутності – особою, що на той момент виконує обов’язки Голови Партії.
6.11. Головує на засіданні Політичної Ради Партії Голова Партії, або за його дорученням інший член Політичної Ради Партії.
6.12. Рішення Політичної ради Партії приймаються на її засіданнях. Рішення є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів Політичної Ради Партії. У разі рівності голосів при голосуванні голос Голови Партії є вирішальним.
6.13. Рішення про виключення з Партії, про ліквідацію (розпуск) партійних організацій та первинних осередків, приймається простою більшістю.
6.14. Рішення Політичної Ради Партії є обов’язковими для виконання обласними, місцевими партійними організаціями, первинними осередками їх органами та членами Партії.
6.15. Політична рада Партії:
— організує виконання рішень З’їзду, в період між ними визначає тактику Партії;
— розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень З’їзду, визначеної ним політики;
— оцінює політичну ситуацію, виробляє стратегію й тактику діяльності Партії, робить від її імені заяви;
— може призначати загальнопартійне дорадче опитування (партійний референдум);
— приймає рішення про необхідність створення обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії, визнає та може розпускати (приймати рішення про припинення діяльності) обласні, місцеві організації та первинні осередки Партії, координує їхню роботу здійснює оперативне керівництво ними;
— приймає рішення про прийом у члени Партії, припинення чи зупинення членства в Партії, виключає з Партії за дії, несумісні зі Статутом та програмними документами Партії;
— може виключити з Партії кожного члена Партії;
— призначає та звільняє Головного редактора загальнопартійного друкованого органу;
— для забезпечення виконання рішень З’їздів Партії, Політичної Ради Партії створює виконавчий орган Партії – Виконавчий комітет Партії (штатний апарат), затверджує його структуру та Положення про нього, здійснює контроль за його діяльністю;
— скликає та організує партійні З’їзди, визначає дату та місце проведення, встановлює норму представництва делегатів від обласних партійних організацій;
— приймає рішення про необхідність набуття партійними організаціями статусу юридичної особи;
— організує наукове забезпечення діяльність Партії;
— сприяє діяльності народних депутатів від Партії у Верховній Раді України;
— рекомендує кандидатури для обрання головами обласних, місцевих партійних організацій, затверджує рішення Конференції про їх обрання;
— приймає рішення про дострокове припинення повноважень керівних органів, керівних осіб обласних та місцевих партійних організацій, призначає та звільняє тимчасово виконуючих обов’язки голів обласних та місцевих партійних організацій;
— скасовує рішення керівних органів та керівних осіб обласних і місцевих партійних організацій;
— призначає позачергові конференції партійних організацій усіх рівнів;
— погоджує проекти списків кандидатів від партійних організацій на вибори до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
— затверджує документи Партії, що носять нормативний характер;
— реалізує право власності на майно та кошти Партії; визначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів; затверджує та щорічно оприлюднює бюджет Партії, а також звіт про майно Партії;
— приймає рішення про заснування засобів масової інформації, призначає та звільняє їхніх керівників;
— може делегувати частину своїх повноважень Голові Партії;
— може делегувати частину своїх повноважень Виконавчому комітету Партії;
— затверджує зразки партійного квитка, печатки, штампів, бланків, партійну символіку (гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз);
— затверджує Положення про порядок сплати членських внесків, визначає порядок обліку членів Партії;
— формує кадрову політику Партії;
— затверджує положення, інструкції та інші документи, що регламентують організаційно-партійну роботу;
— може створювати інші структурні підрозділи Партії;
— визначає стратегію і тактику діяльності Партії у виборчих процесах;
— готує проекти списків кандидатів у народні депутати України;
— вирішує інші питання та здійснює інші повноваження, які не належать до виключної компетенції З’їзду Партії.
6.16. Персональні питання розглядаються в присутності осіб, котрих вони стосуються або вирішуються без їх присутності шляхом голосування.
6.17. Голова Партії.
У період між З’їздами, засіданнями Політичної Ради Партії, поточною діяльністю Партії керує Голова Партії, який є Вищою посадовою особою Партії та її політичним лідером.
6.18. Голова Партії:
— обирається З’їздом Партії терміном на сім років;
— здійснює політичне керівництво Партією;
— спрямовує організаційно-партійну роботу;
— призначає та звільняє керівника Виконавчого комітету Партії (штатного апарату);
— може бути керівником Виконавчого комітету Партії за посадою;
— відкриває, веде і закриває З’їзд Партії;
— здійснює поточне керівництво діяльністю Партії її у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємства, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, фізичними особами;
— укладає угоди з політичними партіями та громадськими організаціями від імені Партії;
— робить заяви та звернення від імені Партії;
— має право підпису документів від імені Партії;
— здійснює кадрову політику Партії;
— має право підпису фінансових документів, договорів, господарських договорів та інших правочинів;
— має право скликати та організовувати позачергові партійні З’їзди, визначає дату та місце проведення, встановлює норму представництва делегатів від обласних партійних організацій;
— організує підготовку засідань Політичної Ради Партії, головує на них;
— в межах, визначених Політичною Радою Партії та З’їздом, здійснює оперативне управління коштами та майном Партії;
— у межах статутних повноважень видає накази і розпорядження;
— видає та скасовує довіреності від Партії;
— може делегувати свої повноваження або їх частину одному з членів Політичної Ради Партії;
— очолює Політичну Раду Партії;
— підписує рішення З’їзду Партії, Політичної Ради Партії інші документи.
6.19. Голова Партії може бути виключеним із Партії лише за рішенням З’їзду Партії.
6.20. Контрольно-ревізійний орган Партії.
Функції та повноваження контрольно-ревізійного органу Партії виконує Контрольно-Ревізійна комісія Партії, яка обирається З’їздом на термін не більший, ніж сім років.
6.21. Контрольно-ревізійна комісія Партії:
— розглядає заяви про порушення членами Партії, організаціями, їх керівними органами норм партійного Статусу та вносить пропозиції з цього приводу відповідними керівним органам Партії;
— розглядає внутрішньопартійних конфліктні ситуації та виносить свої рекомендації щодо них;
— здійснює контроль за відповідністю рішень партійних органів усіх рівнів Статутові Партії;
— зупиняє виконання рішень керівних органів партійних організацій, ревізорів організацій, якщо вони суперечать Статуту або були прийняті з його порушеннями;
— перевіряє виконанню бюджету керівними та виконавчими органами Партії;
— проводить ревізію некомерційної господарської діяльності Партії, її структурних утворень;
— координує діяльність ревізорів обласних, місцевих організацій Партії;
— звітує перед З’їздом про результати своєї діяльності.
6.22. Рішення Контрольно-ревізійної комісії Партії, ревізорів партійних організацій можуть бути призупиненні Головою Партії з наступним зверненням до Політичної Ради Партії.
6.23. Виконавчим органом Партії є Виконавчий комітет Партії, який у своїй діяльності підпорядкований Голові Партії та Політичній Раді Партії і діє відповідно до Положення про нього, яке затверджується Політичною Радою Партії.
6.24. Не допускається створення і діяльність структурних осередків Партії в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.

7. ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АР КРИМ, МІСЦЕВИХ РАД ТА КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ. ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ
7.1. Висування Партією кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів, здійснюється на підставі чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.
7.2. Порядок та процедура висування партійними організаціями кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів визначається і здійснюється в порядку та у спосіб, визначеними чинним законодавством.
7.3. Порядок та процедура затвердження передвиборчих програм кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів визначається Політичною радою Партії або З’їздом Партії.
7.4. Члени Партії, обрані депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад утворюють депутатські фракції. Кожний член Партії, який обраний депутатом, має право взяти участь у створенні депутатської фракції та увійти до її складу.

8. КОШТИ ТА МАЙНО ПАРТІЇ
8.1. Партія є неприбутковою організацією.
8.2. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Партія може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.
8.3. Не допускається фінансування Партії:
— органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випадків, зазначених законом;
— державними та комунальними підприємствами, установами і організаціями, а також підприємствами, установами і організаціями, у майні яких є частки (паї, акції), що є державною чи комунальною власністю, або які належать нерезидентам;
— іноземними державами та їх громадянами, підприємствами, установами, організаціями;
— благодійними та релігійними об’єднаннями та організаціями;
— анонімними особами або під псевдонімом;
— політичними партіями, що не входять до виборчого блоку політичних партій.
8.4. Повноваження власника щодо майна, в тому числі коштів, що є власністю Партії,здійснюються відповідно до законодавства України в порядку, передбаченому Статутом Партії.
8.5. Партія зобов’язана щорічно опубліковувати в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно Партії.
8.6. Партія веде бухгалтерську звітність у встановленому порядку.
8.7. Джерелами коштів та майна Партії є:
— членські та добровільні внески членів Партії, вступні внески, пожертвування;
— майно та кошти, передані членами Партії в установленому порядку;
— добровільні внески і пожертвування громадян України та юридичних осіб, що надходять в установленому порядку у грошовій, матеріальній і нематеріальній формі, в тому числі у вигляді безповоротної фінансової допомоги;
— майно, придбане за власні кошти;
— пасивні доходи.
8.8. Майно та кошти використовуються для забезпечення статутної діяльності Партії, утримання штатного персоналу та на інші цілі, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту, Програмним та іншим документам Партії.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ І ПРОГРАМИ ПАРТІЇ
9.1. Зміни та доповнення до Статуту і Програми Партії затверджуються З’їздом Партії.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 2\3 від кількості
делегатів (членів Партії), зареєстрованих і присутніх на З’їзді.
9.2. Про зміни і доповнення до Статуту і Програми Партії повідомляється реєструючий державний орган у тижневий строк.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ.
10.1. Партія припиняє свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуск) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, відповідно до чинного законодавства України.
10.2.Діяльність Партії може бути припинена шляхом її ліквідації або реорганізації за рішенням З’їзду в порядку, визначеному цим Статутом.
10.3. Якщо рішення про припинення діяльності Партії прийняте З’їздом, одночасно з прийняттям такого рішення З’їздом та обраною ним Ліквідаційною комісією приймається рішення про використання майна та коштів Партії на статутні чи благодійні цілі відповідно до законодавства України та цього Статуту.
10.4. Якщо рішення про ліквідацію Партії прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства відповідно до рішення суду.
10.5. Після прийняттям З’їздом рішення про припинення діяльності Партії припиняється діяльність усіх її організацій та первинних осередків.
10.6. Після припинення діяльності такої місцевої організації, яка не входила до жодної обласної організації чи місцевої організації, всі кошти та майно даної організації, переходять у власність правонаступника ( у випадку реорганізації) або загальнопартійну власність ( у випадку ліквідації). Кошти та майно інших місцевих організацій, що припинили свою діяльність, переходять у власність правонаступника ( у випадку реорганізації) або тієї місцевої чи обласної організації, до складу якої ця організація входила безпосередньо ( у випадку ліквідації).
10.7 Кошти та майно Партії після її ліквідації не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються на статутні чи благодійні цілі, а у випадках передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави або іншій неприбутковій організації відповідного виду.

 Завантажити - zatverdzheno.docx